Rzeczoznawstwo majątkowe

WYCENY:

 • nieruchomości gruntowych zabudowanych, niezabudowanych, rolnych i leśnych
 • nieruchomości lokalowych: lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
 • nieruchomości komercyjnych: biur, magazynów i budynków handlowo – usługowych
 • nieruchomości zabytkowych
 • nieruchomości przemysłowych
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego itp.)
 • prawa użytkowania wieczystego
 • mienia zabużańskiego
 • dzierżawy
 • użyczenia
 • oddania w trwały zarząd (np. drogi publiczne)
 • innych

WYCENY REALIZUJEMY DLA CELÓW:

 • kupna / sprzedaży
 • odszkodowania
 • opłat adiacenckich
 • rent planistycznych
 • użytkowanie wieczyste – wykup na własność, aktualizacja opłat rocznych
 • wynagrodzeń za ustanawianie służebności, w tym służebności przesyłu